Të dhënat e juaja personale janë të mbrojtura me shumë seriozitet nga operatorët e këtyre faqeve. Nëpërmjet kësaj deklarate ne mbrojmë të dhënat tuaja personale, i trajtojmë ato në mënyrë konfidenciale dhe në përputhje me rregulloret ligjore për mbrojtjen e të dhënave.

Përdorimi i faqes sonë të internetit mund të përdoret edhe pa të dhënat tuaja personale.

Të dhënat e juaja personale (p.sh. emri, adresa ose adresa e postës elektronike) regjistrohen në faqen tonë të internetit, gjithmonë mbi baza vullnetare. Këto të dhëna, nuk do t`u kalojnë palëve të treta pa deklarimin tuaj.

Po ashtu dëshirojmë t`ua bëjmë me dije se transmetimi i të dhënave në internet (p.sh. kur komunikohet me e-mail) mund të ketë edhe zbrazëti sigurie. Një mbrojtje e plotë e të dhënave kundër aksesit (qasjes) nga palët e treta nuk është e mundur.

Zyra përgjegjëse për mbrojtjen e të dhënave

Dr. Edina Krompak
Udhëheqëse e kërkimit shkencor në lëndën e didaktikës gjuhësore
Frohburgstrasse 3
6002 Lucern
edina.krompak@phlu.ch